Sveučilište u Splitu
Istraživačka djelatnost

 • kontinuirana analiza osteološke građe,
 • analiza drevne DNK,
 • analiza građe interdisciplinarnim pristupom u suradnji s drugim institucjama,
 • formiranje zbirke,
 • izrada baze podataka,
 • znanstvene publikacije,
 • organizacija sudjelovanje na znanstvenim radionicama i skupovima,
 • nastavak i poboljšanje znanstvene suradnje s drugim, osobito inozemnim institucijama,
 • suradnja s gospodarstvom,
 • vođenje i sudjelovanje na znanstvenim projektima,
 • praćenje kvalitete istraživačkog rada i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za unapređenje
 • istraživačke produktivnosti,
 • pokretanje znanstvenog časopisa.
Stručne aktivnosti

 • nabavka potrebne opreme, kemikalija i potrošnog materijala,
 • analiza osteološke građe prema narudžbi,
 • 3D ispisi i distribucija skeniranih i vizualiziranih modela,
 • izrada modela,
 • uspostavljanje suradnje s gospodarstvom, prijenos i primjene rezultata istraživanja u gospodarstvu te zaštita intelektualnog vlasništva,
 • promocija Laboratorija u javnosti,
 • promoviranje i osmišljavanje aktivnosti znanstvenog turizma,
 • provođenje vještačenja po potrebi,
 • organizacija i sudjelovanje u aktivnostima popularizacije znanosti,
 • sudjelovanje u iskopavanjima,
 • potpora i sudjelovanje u studentskim i stručnim projektima,
 • ostale aktivnosti iz djelokruga laboratorija.


Nastavne aktivnosti

 • Kolegiji: Forenzična antropologija, Funkcionalna antropologija, Masovne grobnice – forenzični problem, Forenzična analiza povijesti i forenzično-povijesna identifikacija na studiju Forenzike, Medicinski fakultet: Dentalna antropologija i morfologija, Forenzična stomatologija, Pravni fakultet: Sudska medicina i CSI-Medicinska kriminalistika).
 • Uvođenje novih kolegija i ponuda postojećih kolegija drugim sastavnicama Sveučilišta i drugim Sveučilištima.
 • Ugradnja rezultata i spoznaja istraživanja u nastavu, osobito na diplomskoj i doktorskoj razini,
 • Izrada seminarskih, diplomskih i doktorskih radova te vođenje i sudjelovanje na studentskim projektima.
 • Mentoriranje stručne prakse.Istraživačka djelatnost

 • kontinuirana analiza osteološke građe,
 • analiza drevne DNK,
 • analiza građe interdisciplinarnim pristupom u suradnji s drugim institucjama,
 • formiranje zbirke,
 • izrada baze podataka,
 • znanstvene publikacije,
 • organizacija sudjelovanje na znanstvenim radionicama i skupovima,
 • nastavak i poboljšanje znanstvene suradnje s drugim, osobito inozemnim institucijama,
 • suradnja s gospodarstvom,
 • vođenje i sudjelovanje na znanstvenim projektima,
 • praćenje kvalitete istraživačkog rada i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za unapređenje
 • istraživačke produktivnosti,
 • pokretanje znanstvenog časopisa.
Stručne aktivnosti

 • nabavka potrebne opreme, kemikalija i potrošnog materijala,
 • analiza osteološke građe prema narudžbi,
 • 3D ispisi i distribucija skeniranih i vizualiziranih modela,
 • izrada modela,
 • uspostavljanje suradnje s gospodarstvom, prijenos i primjene rezultata istraživanja u gospodarstvu te zaštita intelektualnog vlasništva,
 • promocija Laboratorija u javnosti,
 • promoviranje i osmišljavanje aktivnosti znanstvenog turizma,
 • provođenje vještačenja po potrebi,
 • organizacija i sudjelovanje u aktivnostima popularizacije znanosti,
 • sudjelovanje u iskopavanjima,
 • potpora i sudjelovanje u studentskim i stručnim projektima,
 • ostale aktivnosti iz djelokruga laboratorija.


Nastavne aktivnosti

 • Kolegiji: Forenzična antropologija, Funkcionalna antropologija, Masovne grobnice – forenzični problem, Forenzična analiza povijesti i forenzično-povijesna identifikacija na studiju Forenzike, Medicinski fakultet: Dentalna antropologija i morfologija, Forenzična stomatologija, Pravni fakultet: Sudska medicina i CSI-Medicinska kriminalistika).
 • Uvođenje novih kolegija i ponuda postojećih kolegija drugim sastavnicama Sveučilišta i drugim Sveučilištima.
 • Ugradnja rezultata i spoznaja istraživanja u nastavu, osobito na diplomskoj i doktorskoj razini,
 • Izrada seminarskih, diplomskih i doktorskih radova te vođenje i sudjelovanje na studentskim projektima.
 • Mentoriranje stručne prakse.
ispis