Sveučilište u Splitu

Laboratorij za forenzičnu i biološku antropologiju (engl. Forensic and Biological Anthropology Laboratory ) - FABaLAB


Djelatnice Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti već se dulji niz godina brinu o osteološkoj građi koja se sastoji od više od 4000 kosturnih ostataka, od prapovijesti do II svjetskog rata. Istraživanja na navedenoj građi kontrirano se provode od 2009.g. iz čega su proizašla četiri doktorata, uz još jedan u izradi, kao i brojni diplomski radovi studenata našeg Odjela, ali i studenata s inozemnih Sveučilišta (diplomski rad studentice s Penn Statea i studentice sa sveučilišta u New Havenu- Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences). Također je trenutačno u izradi i treći diplomski rad vezan uz međunarodnu suradnju, i to sa studenticom iz Penn Statea. Osim toga, tijekom akademske godine 2015./2016. na razmjeni i radu na osteološkoj građi, na našem su odjelu bile i četiri studentice s Bournemouth sveučilišta iz Velike Britanije.

Temeljna djelatnost predloženog laboratorija bi se tako ovim prijedlogom i formalizirala. Dosadašnje aktivnosti laboratorija uključivale su antropološku i forenzičnu analizu osteološkog materijala, terenski rad na iskopavanju osteološkog materijala, interdisciplinarne analize materijala (RTG metode, MSCT, analiza drevne DNK, i sl.) kao i znanstvenu i nastavnu komponentu. Kolegiji vezani uz materijal koji se analizira u laboratoriju su: Forenzična antropologija, Funkcionalna antropologija, Masovne grobnice – forenzični problem, Forenzična analiza povijesti i forenzično-povijesna identifikacija na studiju Forenzike, ali i na ostalim sastavnicama (Medicinski fakultet: Dentalna antropologija i morfologija, Forenzična stomatologija te na Pravnom fakultetu: Sudska medicina i CSI-Medicinska kriminalistika).Laboratorij za forenzičnu i biološku antropologiju (engl. Forensic and Biological Anthropology Laboratory ) - FABaLAB


Djelatnice Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti već se dulji niz godina brinu o osteološkoj građi koja se sastoji od više od 4000 kosturnih ostataka, od prapovijesti do II svjetskog rata. Istraživanja na navedenoj građi kontrirano se provode od 2009.g. iz čega su proizašla četiri doktorata, uz još jedan u izradi, kao i brojni diplomski radovi studenata našeg Odjela, ali i studenata s inozemnih Sveučilišta (diplomski rad studentice s Penn Statea i studentice sa sveučilišta u New Havenu- Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences). Također je trenutačno u izradi i treći diplomski rad vezan uz međunarodnu suradnju, i to sa studenticom iz Penn Statea. Osim toga, tijekom akademske godine 2015./2016. na razmjeni i radu na osteološkoj građi, na našem su odjelu bile i četiri studentice s Bournemouth sveučilišta iz Velike Britanije.

Temeljna djelatnost predloženog laboratorija bi se tako ovim prijedlogom i formalizirala. Dosadašnje aktivnosti laboratorija uključivale su antropološku i forenzičnu analizu osteološkog materijala, terenski rad na iskopavanju osteološkog materijala, interdisciplinarne analize materijala (RTG metode, MSCT, analiza drevne DNK, i sl.) kao i znanstvenu i nastavnu komponentu. Kolegiji vezani uz materijal koji se analizira u laboratoriju su: Forenzična antropologija, Funkcionalna antropologija, Masovne grobnice – forenzični problem, Forenzična analiza povijesti i forenzično-povijesna identifikacija na studiju Forenzike, ali i na ostalim sastavnicama (Medicinski fakultet: Dentalna antropologija i morfologija, Forenzična stomatologija te na Pravnom fakultetu: Sudska medicina i CSI-Medicinska kriminalistika).ispis